นนทบุรีศรีมหานคร หนังสือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา ในโครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย นายพิศาล บุญผูก จัดทำและเผยแพร่โดยสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับการตัดสินจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 ให้เป็นหนังสือ “รางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือสารคดี”

นนทบุรีศรีมหานคร เป็นเรื่องราวของจังหวัดนนทบุรีครอบคลุม 6 อำเภอของจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางกรวย และอำเภอบางใหญ่ อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อย เนื้อหาครอบคลุมเรื่องราวของจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย ปฐมบทนนทบุรีศรีมหานคร นนทบุรีมีสร้อยนาม นนทบุรีที่สองฝั่งเจ้าพระยา ลำคลอง ครรลองชีวิตนนทบุรี ความหลากหลายของผู้คน ชุมชนนนทบุรีและอาชีพ สร้างมรรคาสู่อารยธรรมนนท์ นนทบุรีมี 6 อำเภอ พระบารมีมากล้นรำพัน ผู้ทำคุณประโยชน์ในจังหวัดนนทบุรี และ บทส่งท้าย เพื่อให้ชาวเมืองนนท์ตระหนักในคุณค่าของจังหวัดนนทบุรี