ห้องสมุด มสธ. จัดการสัมมนาเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ มุม มสธ. ให้กับบรรณารักษ์ศูนย์วิทยพัฒนา และบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสาร ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี