ห้องสมุด มสธ. อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนคอลเลคชั่นด้านการศึกษาทางไกล (Distance Collection) จากเดิมที่ให้บริการ ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 4 ปรับเปลี่ยนเป็นการจัดเก็บเป็นหนังสือทั่วไป ซึ่งให้บริการ ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 3 แทน ในระหว่างนี้หากผู้ใช้มีปัญหาในการใช้ตัวเล่มสื่อการศึกษาทางไกล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำชั้น