ห้องสมุด มสธ. ขณะนี้ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่การจัดเก็บหนังสืออ้างอิง (Reference Collection) จากเดิมที่ให้บริการ ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 ปรับเปลี่ยนเป็นการจัดเก็บบริเวณข้างห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ หากผู้ใช้ต้องการตัวเล่ม โปรดติดต่อ

งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com