ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล Academic Search Ultimate ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ประกอบด้วย วารสารทางวิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ที่ออกเป็นวาระ และวิดีโอ

URL: https://goo.gl/FWY1JH
ระยะเวลาการทดลองใช้: วันนี้ – 30 กันยายน 2561
การเข้าใช้งาน: ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com