ห้องสมุด มสธ. ให้บริการหนังสือ/รายงานการวิจัยใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ดังนี้

  • หนังสือ/รายงานการวิจัย ฉบับปีพิมพ์ตั้งแต่ ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) จนถึงปัจจุบัน จัดเก็บและให้บริการที่
    อาคารบรรณสาร ชั้น 1 (มีแถบสีขาวคาดที่สันหนังสือ)
  • หนังสือ/รายงานการวิจัย ฉบับปีพิมพ์หลังปี ค.ศ. 2015 จัดเก็บและให้บริการที่อาคารบรรณสาร ชั้น 3