ห้องสมุด มสธ. รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ในกิจกรรม KM DAY ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง การพัฒนาระบบนำชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พิพิธภัณฑ์ 360° พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว) จากศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า รักษาการแทนอธิการบดี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 2614-2614/1 อาคารวิชาการ 1 ส่วนต่อเติมชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช