ห้องสมุด มสธ. กำหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปรับกระบวนงานสร้างระเบียนบรรณานุกรมเอกสารการสอนชุดวิชา มสธ. ตามมาตรฐาน RDA ของสำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.” เพื่อสร้างความรู้และแนวปฏิบัติในการลงรายการบรรณานุกรมเอกสารการสอนชุดวิชา มสธ. และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างระเบียนบรรณานุกรมให้มีสมรรถนะด้านการลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน RDA ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 4 อาคารบรรณสาร เพื่อปรับกระบวนงานสร้างระเบียนบรรณานุกรมเอกสารการสอนชุดวิชา มสธ. ตามมาตรฐาน RDA ของสำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.

การปรับปรุงการลงรายการบรรณานุกรมจากหลักเกณฑ์การลงรายการบรรณานุกรมแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 หรือเอเอซีอาร์ทู (AACR2-Anglo-American cataloguing Rule, 2nd Edition) เป็นมาตรฐาน RDA (Resource Description and Access) ที่สามารถอธิบายและรองรับทรัพยากรสารสนเทศประเภทใหม่ๆ เช่น Digital content, Web resources, Integrating resources, Continuing Resources การขยายตัวของอินเทอร์เน็ตและการเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ อันจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงเอกสารการสอนชุดวิชา มสธ. ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ดาวน์โหลด รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับกระบวนงานสร้างระเบียนบรรณานุกรมเอกสารการสอนชุดวิชา มสธ. ตามมาตรฐาน RDA ของสานักบรรณสารสนเทศ มสธ.