ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ห้องสมุดเปลี่ยนระบบให้บริการสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ผู้ใช้ภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย สามารถสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศได้ที่

https://opac01.stou.ac.th

หรือสืบค้นจากกล่องสืบค้นที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด มสธ.

ค้นหาสื่อการศึกษาในห้องสมุด มสธ.


ทั้งนี้ อาจทำให้ผู้ใช้ไม่คุ้นเคยกับการค้นระบบห้องสมุดอัตโนมัติดังกล่าว ห้องสมุดยินดีให้คำแนะนำการใช้บริการตลอดเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7463-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com

สำนักบรรณสารสนเทศต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้