สำนักงานบริหารเทคโนยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) แจ้งว่า อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยน Hardware ของเครื่อง Server ใหม่ จึงส่งผลให้ไม่สามารถค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ThaiLIS ได้ ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถใช้ได้ภายในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561