ห้องสมุด มสธ. จัดทำ คู่มือการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศของห้องสมุด มสธ.สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย การแนะนำห้องสมุด บริการห้องสมุด การค้นฐานข้อมูล รวมถึงรายชื่อหน่วยงานและสถานที่ติดต่อที่จะเอื้อประโยชน์ในการใช้สารสนเทศ โดยอ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่ https://library.stou.ac.th/download/library-manual-for-master-degree-2561/