ขอเชิญร่วมกิจกรรมบรรณสาร Book Fair ในงานลานบรรณสาร … ลานความรู้ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชครบรอบ 40 ปี ในวันที่ 3 – 4 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารบริหาร
เพื่อคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดและเลือกซื้อหนังสือที่สนใจจากสำนักพิมพ์ชื่อดัง เช่น ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์  สำนักพิมพ์สุขภาพใจ สำนักพิมพ์อมรินทร์ ร้านหนังสือบุ๊คเซ็นเตอร์ เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่บริเวณจัดงาน