เนื่องจากห้องสมุด มสธ. ได้เปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ และอยู่ระหว่างโอนย้ายข้อมูลการยืมคืนของสมาชิกห้องสมุด ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการยืมคืน ดังนี้

  • การยืมต่อสื่อการศึกษาด้วยตนเอง
  • การตรวจสอบรายการยืมสื่อการศึกษาด้วยตนเอง
  • การแจ้งเตือนวันกำหนดคืนสื่อการศึกษาทางอีเมล และทาง SMS

ในระหว่างนี้ ห้องสมุดขอแนะนำให้ใช้บริการยืมต่อ และสอบถามรายการยืมผ่านทางโทรศัพท์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานบริการยืมคืน ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7463
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com