บุคลากร มสธ. ที่เกษียณอายุราชการ สามารถยืมสื่อการศึกษาของห้องสมุด ได้แก่ หนังสือ นวนิยาย เรื่องสั้น วารสารบันเทิง และซีดี โดยนำหลักฐาน

ติดต่อขอสมัครสมาชิกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน อาคารบรรณสาร ชั้น 1 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานบริการยืมคืน ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7463
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com