ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล CINAHL Complete ครอบคลุมสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และมนุษยนิเวศศาสตร์ ประกอบด้วย บทความวารสาร หลักฐานเชิงประจักษ์  บทเรียนแบบเร็ว และ อื่น ๆ ซึ่งสามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1937

URL: https://search.ebscohost.com/
การเข้าใช้งาน: ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)
คู่มือการใช้งาน: https://www.youtube.com/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com