ห้องสมุด มสธ. ปรับปรุงระบบยืม – คืนสื่อการศึกษาในระบบใหม่ให้สมาชิกสามารถตรวจสอบรายการยืม – คืน และ ต่ออายุการยืมได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ ห้องสมุด มสธ. ได้แล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานบริการยืมคืน ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7463
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com