สืบเนื่องการบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect ของ สกอ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งให้บริการข้อมูลครอบคลุม 23 สาขาวิชา ในระหว่างปี ค.ศ. 1995 – ปัจจุบัน จะหมดสัญญาการเข้าใช้ฐานข้อมูล สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กอรปกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สกอ. จะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเงื่อนไขการให้บริการ คงเหลือครอบคลุมข้อมูล 4 สาขาวิชา ช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2010 – ปัจจุบันเท่านั้น ในระหว่างนี้ห้องสมุด มสธ. จึงขอเชิญชวนให้ผู้รับบริการเข้าใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ยังคงให้บริการบนเว็บไซต์ห้องสมุดขณะนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนหมดสัญญา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com