ห้องสมุด มสธ. เพิ่มช่องทางการเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยสมาชิกห้องสมุดสามารถเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ การศึกษาค้นคว้า ทำวิจัย และตรวจสอบสถานะการจัดหาด้วยตนเองได้ที่ https://opac01.stou.ac.th

คู่มือแนะนำการเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

หน่วยจัดหาทรัพยากร ฝ่ายเทคนิค
02-504-7451-3
libacq@stou.ac.th