สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญชวนผู้สนใจยื่นข้อเสนอการรับจ้างถ่ายเอกสารภายในห้องสมุด ประจำปี 2562 ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ระหว่างวันที่ 19 -30 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณวราภรณ์ เมตโต
สำนักงานเลขานุการ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
02-504-7447