ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการประจำปี 2561 โดยได้จัดกลุ่มคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ดังนี้
วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562)  อยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI
วารสารกลุ่มที่ 3 : วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต คุณภาพวารสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีผลการประเมิน ดังนี้

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วารสารกลุ่มที่ 1 ได้แก่  วารสารการจัดการสมัยใหม่  วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.  วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช และวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม
วารสารกลุ่มที่ 2  ได้แก่  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล
วารสารกลุ่มที่ 3  ได้แก่  วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารกลุ่มที่ 2  ได้แก่  วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ

ผู้ใช้บริการตรวจสอบรายการวารสารได้ที่  http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.html