ห้องสมุด มสธ. ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่การจัดเก็บการค้นคว้าอิสระ (IS) จากเดิมที่ให้บริการ ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 3 ปรับเปลี่ยนเป็นชั้น 4 หากผู้ใช้ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำชั้น