สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และวัดชมภูเวก ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการนำชมวัดชมภูเวก และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี ให้กับเยาวชน และผู้สูงอายุในชุมชนวัดชมภูเวก ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถถ่ายทอดต่อเรื่องราวให้ผู้มาเยือนได้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อเป็นบริการวิชาการแก่สังคมในท้องถิ่นนนทบุรี

การจัดการฝึกอบรมจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือ วันจันทร์ที่ 11 วันอังคารที่ 12 และวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ วัดชมภูเวก อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO SPAFA) และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ และรองศาสตราจารย์ ดร. อลิสา วานิชดี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และผู้รู้ที่เป็นปราชญ์ท้องถิ่น คือ คุณตาวีระโชติ ปั้นทอง และคุณตาพิศาล บุญผูก ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงวัดชมภูเวก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์ นุเคราะห์) โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ และโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ตลอดจนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และจิตอาสาจากชุมชนท้องถิ่น

11 มีนาคม 2562

พิธีเปิด การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีสดุดีจอมราชา การกล่าวสัมโมทนียกถาโดยพระสมุห์สุทธิพงษ์ สิริวัฑฒโน เจ้าอาวาสวัดชมภูเวก และการบรรยายและฝึกปฏิบัติ “หลักและวิธีปฏิบัติการในการต้อนรับและการแนะนำ นำชมสถานที่และชุมชนแก่นักท่องเที่ยว” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

12 มีนาคม 2562

กิจกรรมศึกษาสถานที่จริง และ “คุณตา…พาหลานเล่า” การถ่ายทอดเรื่องเล่าบ้านท่าทราย โบราณสถานวัดชมภูเวก และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก โดยคุณตาวีระโชติ ปั้นทอง และคุณตาพิศาล บุญผูก การทบทวนเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนและโบราณสถานวัดชมภูเวก ผ่านกิจกรรม Mind Map โดย ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO SPAFA)

15 มีนาคม 2562

การฝึกปฏิบัติ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว” และกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์และการนำชมพิพิธภัณฑ์วัดชมภูเวก “English for Local museum Personnel: Wat Chomphuwek” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อลิสา วานิชดี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และกิจกรรมทบทวนความรู้ด้วยเกมส์จากแผ่นนำชมฉบับพกพา