ห้องสมุด มสธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิปริญญาตรี
ปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการได้ที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักบรรณสารสนเทศ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครงาน