ตามที่สำนักบรรณสารสนเทศได้ดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา และฝ่ายเทคนิค สำนักบรรณสารสนเทศ ตามประกาศไปแล้วนั้น บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้สอบคัดเลือกได้ จำนวน 6 ราย โดยมีรายชื่อตามเอกสารแนบ

ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 ไปรายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 น. ณ สำนักงานเลขานุการ สำนักบรรณสารสนเทศ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี