ห้องสมุดได้จัด มุมแนะนำหนังสือดีที่น่าอ่านหมวด  Q, R และ T ณ บริเวณชั้น 1 และ ชั้น 3 ช่วงนี้ฝนตกบ่อย ถ้าท่านใดไม่สะดวกเดินทางไกล สามารถเข้ามาใช้บริการอ่านหนังสือที่ห้องสมุด มสธ. กันได้นะคะ สำหรับเดือนกรกฎาคม 2562 เราเปิดให้บริการทุกเสาร์ บุคคลภายนอกก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้เช่นกันค่ะ

  1. ประวัติและวิวัฒนาการการพยาบาลในประเทศไทย (พ.ศ. 2439 – พ.ศ. 2530) RT13.T5 ว62 2550
  2. ธรณีวิทยาน่ารู้ : ระดับมัธยมศึกษา QE28 ธ43 2546
  3. ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนภาคใต้ตอนบน QH541.5.M27 ค56 2552
  4. สู่โลกการสร้างหุ่นยนต์ TJ211.4 ส79 2554
  5. เครื่องเก็บเกี่ยวเมล็ดพืช TJ1483 ส94 2556
  6. การวิเคราะห์ตัวยาในชีวสาร RS189 พ72 2553
  7. ทฤษฎีแพทย์จีน R601 ท45 2551
  8. รวมความรู้เรื่องเลนส์ TR270 ส74 2555