ห้องสมุด มสธ. ร่วมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ตลอดเดือนสิงหาคม โดยมีการจัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำสื่อการศึกษา และบริการของห้องสมุด รวมถึงรับสมัครสมาชิก PULINET Card ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

สำหรับวันที่จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ https://library.stou.ac.th/project/10-08-62/

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ https://library.stou.ac.th/project/17-08-62/

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์​ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ https://library.stou.ac.th/project/24-08-62/