บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกรวงผึ้ง เพื่อร่วมแนะนำและสาธิตการประดิษฐ์ดอกรวงผึ้งให้กับสมาชิกห้องสมุดที่เป็นผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562 ในกิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องผู้เกษียณ @ ห้องสมุด มสธ. เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสาร ชั้น 4