ห้องสมุด มสธ. จัดทำ คู่มือการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศของห้องสมุด มสธ.สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย การแนะนำห้องสมุด การใช้บริการห้องสมุด การค้นฐานข้อมูล ตลอดจนรายชื่อหน่วยงานและสถานที่ติดต่อที่จะเอื้อประโยชน์ในการใช้สารสนเทศ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่ https://library.stou.ac.th/download/library-manual-for-master-degree/