เนื่องด้วยระบบฐานข้อมูลสมาชิกบัตร PULINET CARD ขณะนี้ขัดข้อง  ห้องสมุด มสธ. จึงไม่สามารถทำบัตรสมาชิกได้ ส่งผลให้นักศึกษาที่สมัครสมาชิกบัตร PULINET CARD ไว้ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2562 จะได้รับบัตรสมาชิกล่าช้า ทั้งนี้หากฐานข้อมูลสมาชิกบัตรใช้ได้ตามปกติแล้ว ห้องสมุดจะรีบดำเนินการส่งบัตรสมาชิกให้ทันที