ราชสกุล เป็นนามสกุลสำหรับผู้สืบเชื้อสายมาจากตระกูลวงศ์ในพระมหากษัตริย์ เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2455 หลังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตราพระราชบัญญัตินามสกุลขึ้น โดยบัญญัติไว้ว่าผู้ที่สืบเชื้อสายทางบิดามาจากบรรพบุรุษคนเดียวกันให้ใช้ “นามสกุล” เดียวกัน ทำให้คนไทยทุกคนมีนามสกุลใช้และทำให้ทราบว่าใครเป็นพี่น้องหรือสืบเชื้อสายมาจากผู้ใด ส่วน ราชินิกุล หมายถึง สกุลที่เป็นพระญาติของสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน นับทางฝ่ายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (นับทางพระมารดา)
ห้องสมุด มสธ. จึงขอแนะนำหนังสือที่เกี่ยวเนื่องด้วย ราชสกุล – สกุล ดังนี้
1.สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง CS1254 ก635 2551
2.จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรส พระธิดา และพระราชนัดดา DS578.3 ก64 2548
3.ต้นตระกูลและสายสกุลเจ้าบ้านเจ้าเมืองไทย CS2389 ก64 2561
4.ราชสกุลวงศ์ CS1254 ร625 2554
5.ตราแผ่นดิน ตราราชสกุล และสกุล อักษรพระนาม และนามย่อ CR792 ต4 2551
6.ย้อนรอยราชสกุลวงศ์วังหลวง CS1254 ก63 2542
7.ราชสกุลมหิดล DS578 ป64 2555
8.อักขรานุกรมนามสกุลพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว CS3050 .T5 อ6
9.ราชสกุลมหิดล DS578 ป64 2555
10.เครือญาติสกุลเทพหัสดิน ณ อยุธยา CS3050 T5T7 ค85 2545