ห้องสมุด มสธ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ประจำปี 2562 เรื่อง การจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ โดยในส่วนของการจัดพิมพ์หนังสือได้ไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และการพิมพ์ดิจิทัล ณ โรงพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562