ห้องสมุด มสธ. จัดกิจกรรม Welcome to STOU Library รุ่นที่ 5 เพื่อให้บริการแนะนำการใช้ห้องสมุดสำหรับผู้รับบริการรายใหม่ ที่ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสาร ชั้น 4 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 37 คน ประกอบด้วย อาจารย์ประจำสาขาวิชา จำนวน 16 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 21 คน