ห้องสมุด มสธ. จัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำสื่อการศึกษา และบริการของห้องสมุด ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 8 กันยายน 2562