สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดวันรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 ตุลาคม 2562 และ 15 ตุลาคม 2562 โดยมีคณะกรรมการประเมินจากภายใน จำนวน 2 ราย คือ

  1. รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว ประธานกรรมการ
    (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น กรรมการและเลขานุการ
    (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 สำนักบรรณสารสนเทศ