ห้องสมุด มสธ. จัดโครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อแนะนำการให้บริการการใช้ห้องสมุดสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 16 กันยายน 2562 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสาร ชั้น 4  ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.30 น. มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน

รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.30 น. มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 14 คน