ห้องสมุด มสธ. จัดกิจกรรม “การให้การศึกษาแก่ผู้ใช้” เดือน มกราคม 2563 ดังนี้

  • วันที่ 9 มกราคม 2563 อบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 : เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (CCDKM) https://library.stou.ac.th/project/9-01-63/
  • วันที่ 10 มกราคม 2563 อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ https://library.stou.ac.th/project/10-01-63/
  • วันที่ 11 มกราคม 2563 อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ https://library.stou.ac.th/project/11-01-63/
  • วันที่ 13 มกราคม 2563 สอนการสืบค้นฐานข้อมูลโอแพก : นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ https://library.stou.ac.th/project/13-01-63/