ห้องสมุด มสธ. จัดโครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อแนะนำการให้บริการการใช้ห้องสมุดสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 16 กันยายน 2562

รุ่นที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-11.30 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสาร ชั้น 4 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 23 คน

 

รุ่นที่ 4 เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสาร ชั้น 4 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 25 คน