เนื่องจากห้องสมุด มสธ. ปิดปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ในระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2563 โดยส่งผลให้สมาชิกห้องสมุดไม่ได้รับการแจ้งกำหนดส่งคืนสื่อการศึกษาล่วงหน้า และการทวงสื่อการศึกษาทาง SMS นั้น บัดนี้การแจ้งเตือนผ่านช่องทาง SMS สามารถดำเนินการได้ตามปกติแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานบริการยืมคืน ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7463
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com