เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ห้องสมุด มสธ. จึงงดให้บริการถ่ายภาพสำหรับบัณฑิตและญาติ ภายในห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 2 ในวันฝึกซ้อมใหญ่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2563 เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและผู้ใช้บริการ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้