ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลบทความวารสาร Gale Academic OneFile Select ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มไฟล์ HTML รองรับการดาวน์โหลดแบบ PDF, E-mail, Google drive และ One Drive

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com