ห้องสมุด มสธ. ปิดบริการ วันศุกร์ที่ 20 – วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว วันที่ 19 มีนาคม 2563
ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการห้องสมุดผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ห้องสมุด https://library.stou.ac.th/
**สำหรับสื่อการศึกษาที่กำหนดส่งวันที่ 20-31 มีนาคม 2563 ห้องสมุดขยายเวลาการส่งคืน โดยมีกำหนดส่ง วันที่ 1 เมษายน 2563**
****ในช่วงเวลาดังกล่าวปลอดค่าปรับ****