เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ห้องสมุด มสธ. ขยายวันปิดทำการชั่วคราวจากเดิม วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ขยายเป็นวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19

สำหรับสื่อการศึกษาที่กำหนดส่งวันที่ 20 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 ห้องสมุดขยายเวลาการส่งคืน โดยมีกำหนดส่ง วันที่ 13 เมษายน 2563 และปลอดค่าปรับในช่วงเวลาดังกล่าว

ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการห้องสมุดผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ห้องสมุด https://library.stou.ac.th/