ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล e – Learning จำนวน 1 ฐาน และ e-Journal จำนวน 2 รายชื่อ ดังนี้

e – Learning ได้แก่

  • BMJ Learning
    รายละเอียด: ฐานข้อมูล E-learning สำหรับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยบทเรียน 12 เรื่อง ได้แก่ Cardiology, Dermatology, Diabetes and Endocrinology, Gastroenterology, Neurology, Oncology, Paediatrics, Practical Skills, Psychiatry, Respiratory and ENT, Rheumatology/Musculoskeletal และ Sexual and Reproductive health ทั้งนี้การเข้าใช้งานจะต้องสมัครสมาชิกฐานก่อน
    URL: http://learning.bmj.com/
    คู่มือ: shorturl.at/iopRT
    วิดีโอ: shorturl.at/dqEO6

e-Journal ได้แก่

ระยะเวลาการทดลองใช้งาน: วันนี้ – 9 เมษายน 2563
การเข้าใช้งาน: ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com