ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิสก์จากสำนักพิมพ์ EBSCO จำนวน 2 ฐาน ดังนี้

  1. EBSCO eBook Business Collection : แพคเกจ eBooks เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา และนักวิชาการสาขาธุรกิจในการทำงานวิจัยทางด้านธุรกิจ ครอบคลุมหัวข้อสาขาธุรกิจที่หลากหลาย เช่น การตลาด, การเงิน, การจัดการ supply chain และ การเป็นผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการเจริญเติบโตทางสายงาน, การพัฒนาตัวเอง,การสื่อสาร และ การสร้างเครือข่าย
  2. EBSCO eBooks Clinical Collection เนื้อหาและวารสารทางการแพทย์ สำหรับสถาบันการศึกษา และสถาบันการแพทย์ สามารถเข้าถึง eBooks ชั้นนำได้ทุกที่ ทุกเวลา จำนวนกว่า 3,800 เล่ม

ระยะเวลาการทดลองใช้งาน: วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563
การเข้าใช้งาน: ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com