ห้องสมุด มสธ. มีช่องทางการสื่อสารใหม่ Ask a Librarian เป็นบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าทางออนไลน์ โดยมีบรรณารักษ์คอยให้ความช่วยเหลือที่เว็บไซต์ห้องสมุด https://library.stou.ac.th/ และคลิกที่มุมล่างขวาของหน้าจอ

ช่องทางการติดต่อห้องสมุด มสธ. เพิ่มเติม
Facebook @STOULibrary
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com