ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งาน EBSCO eBook Subscription Harvard Business Review Press Collection ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Harvard Business Review Press  ใช้งานแบบไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ มีจำนวนมากกว่า 600 รายชื่อ ครอบคลุมหัวข้อสำคัญ เช่น Leadership, Strategy, Innovation, Technology และ Management

ระยะเวลาการเข้าใช้งาน: วันนี้ – 30 พฤษภาคม 2563
URL: https://bit.ly/3dPjgva
การเข้าใช้งาน: ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
Facebook @STOULibrary
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com