ห้องสมุด มสธ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายหลังเกษียณอายุราชการ ให้แก่บุคลากรของสำนักที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2563 และผู้สนใจ ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ  ห้องประชุม 2605-2605/1 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 6 ส่วนต่อเติม