บทเรียนออนไลน์ ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดโอแพก (OPAC) มสธ.

ห้องสมุด มสธ. จัดทำบทเรียนออนไลน์ เรื่อง “ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดโอแพก (OPAC) มสธ.” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดที่มีให้บริการ รวมถึงวิธีการสืบค้นข้อมูลแบบง่ายและแบบขั้นสูง ผลการสืบค้นข้อมูล และการแสดงผลข้อมูลรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรห้องสมุด ผู้สนใจสามารถเข้าไปเรียนรู้พร้อมทำแบบทดสอบได้ที่ https://library.stou.ac.th/mooc/courses/opac/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com