ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักบรรณสารสนเทศ

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เยี่ยมชมสำนักบรรณสารสนเทศ และศึกษาดูงานการจัดการคลังสารสนเทศ และการจัดการงานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยและสารสนเทศดิจิทัลนนทบุรีศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563