ข่าวห้องสมุด

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลข่าวไอคิวนิวส์คลิป

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลข่าวไอคิวนิวส์คลิป

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลข่าวไอคิวนิวส์คลิป ประกอบด้วย ข่าวจากหนังสือพิมพ์และนิตยสาร เว็บไซต์และโซเซียลมีเดียจากสำนักข่าว ตั้งแต่วันนี้-28 กุมภาพันธ์ 2564 ติดต่อขอรับ username และ passwordที่ อีเมล dilibrary@hotmail.com

read more
งดเว้นค่าปรับและขยายวันกำหนดส่งคืนสื่อการศึกษาเป็นวันที่ 31 ม.ค. 64

งดเว้นค่าปรับและขยายวันกำหนดส่งคืนสื่อการศึกษาเป็นวันที่ 31 ม.ค. 64

ห้องสมุด มสธ. งดเว้นค่าปรับและขยายวันกำหนดส่งคืนสื่อการศึกษาเป็นวันที่ 31 มกราคม 2564 สมาชิกของห้องสมุดสามารถตรวจสอบรายการยืมคืนสื่อการศึกษาด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ห้องสมุด

read more
ห้องสมุด มสธ. คว้ารางวัล การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET

ห้องสมุด มสธ. คว้ารางวัล การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET

ห้องสมุด มสธ. ได้รับรางวัลระดับดี การนำเสนอผลงานวิชาการโดยโปสเตอร์ เรื่อง "การใช้สถิติการจัดกิจกรรมบน Facebook เพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุด มสธ."  โดย นางสาวภัทรภร พื้นพรหม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 The 11th PULINET Online National Conference -...

read more
ห้องสมุด มสธ. แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ชุติมา สัจจานันท์

ห้องสมุด มสธ. แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ชุติมา สัจจานันท์

ห้องสมุด มสธ. แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ และอดีตผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัล PULINET Award ประจำปี 2563 ของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

read more
ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ GALE

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ GALE

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งาน Gale eBooks  ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale Academic OneFile: Select ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และ Gale Power Search เครื่องมือการค้นแบบ Cross search ที่สามารถค้นทั้ง Gale eBooks และ Gale Academic OneFile: Select ได้

read more
การเผยแพร่และการแบ่งปันประสบการณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนนทบุรีศึกษาสู่ชุมชนที่ยั่งยืน

การเผยแพร่และการแบ่งปันประสบการณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนนทบุรีศึกษาสู่ชุมชนที่ยั่งยืน

ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา (ช.บ.อ.) สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2563 เรื่อง ห้องสมุดกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จากวิสัยทัศน์ สู่แนวปฏิบัติ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักบรรณสารสนเทศร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ตลอดจนร่วมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อแบ่งปันความรู้ บอกเล่าประสบการณ์การดำเนินโครงการนนทบุรีศึกษา

read more